Wij zoeken vrijwilligers en bestuurders

Kruispunt zoekt nieuwe vrijwilligers, zoals nieuwe bestuurders (zie onder), maar ook als je iets anders wilt bijdragen komen we graag met je in contact, mail: info@kruispuntnijmegen.nl

Vacature bestuursleden

Stichting Het Kruispunt Nijmegen, een kleinschalige organisatie voor dak- en thuisloze mensen uit Nijmegen en omgeving, zoekt gedreven bestuursleden die leiding willen geven aan een ideële stichting. We zoeken voor het nieuw te vormen bestuur, een voorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen bestuurslid.

Het Kruispunt

Het Kruispunt Nijmegen biedt mensen van de straat, ongeacht sociale, religieuze, culturele of persoonlijke achtergrond of problematiek, een laagdrempelige plek en thuis waar een gelijkwaardige ontmoeting van mens tot mens mogelijk is.

Het Kruispunt gelooft daarbij in de kracht van de presentiebenadering. De straatpastor, coördinator en vrijwilligers van de stichting gaan met ‘mensen van de straat’ relaties aan op basis van wederkerigheid. Simpele medemenselijkheid en aanwezigheid vormen de kern van deze relaties.

De Stichting bestaat inmiddels vijfentwintig jaar, komt voort en werkt vanuit een christelijke inspiratie, en is momenteel een organisatie met circa twintig vrijwilligers (inclusief vijf bestuursleden) en twee betaalde parttime professionele krachten. Raadpleeg voor meer informatie: www.kruispuntnijmegen.nl.

Functieomschrijving

Als algemeen bestuurslid maak je onderdeel uit van een actief bestuur van tenminste vier leden. Je geeft leiding aan het team van betaalde krachten en ca. twintig vrijwilligers. Je hebt affiniteit met de doelgroep en representeert van daaruit Het Kruispunt en haar belangen bij externe betrokkenen, zoals fondsenverstrekkers, gemeente en andere partijen in het werkveld. Je ziet toe op de uitvoering van de activiteiten door de betaalde krachten en de vrijwilligers, volgens het beleid. Je werkt samen met de pastoraatsgroep om beleid op te stellen dat aansluit bij de verwachtingen van de doelgroep.

Taken en verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur beslaan de volgende aspecten. Als bestuurder:

 • Stel je, in samenspraak met de pastoraatgroep, het beleid vast en ben je eindverantwoordelijk voor de uitvoering van activiteiten;
 • Trek je samen op met de pastoraatsgroep -een team vrijwilligers die verantwoordelijk is voor het opstellen en uitvoering van beleid-.
 • Verzorg je de contacten met externe fondsenverstrekkers;
 • Verzorg je de bestuurlijke contacten met gemeente en andere partijen in het werkveld
 • Ben je verantwoordelijk voor goed werkgeverschap voor de betaalde krachten;
 • Voer je de administratie en loonbetaling;
 • Leg je verantwoording af over activiteiten en gespendeerde budgetten richting fondsenverschaffers; en
 • Ben je verantwoordelijk voor de staat en het onderhoud van het onroerend goed, de Titus Brandsmakapel in Nijmegen, dat in het bezit is van de stichting.

Het bestuur vergadert ca. 6 keer per jaar in Nijmegen of directe omgeving. Daarnaast is het wenselijk om een aantal keer per jaar mee te draaien bij de activiteiten van Het Kruispunt.

Profiel van het bestuurslid

De algemeen bestuurder die we zoeken voor Het Kruispunt herkent zich in onderstaande eigenschappen en kwaliteiten:

 • Affiniteit en belangstelling voor het werk met dak- en thuislozen
 • Een breed en beschikbaar netwerk in Nijmegen en omgeving
 • Ervaring met fondsenwerving voor goede doelen
 • Ervaring en kennis van personeelsmanagement
 • Hanteert een faciliterende en dienende leiderschapsstijl
 • Weet partijen te verbinden en samenwerking te stimuleren
 • Heeft een hart voor mensen van de straat, kan zich verplaatsen in deze doelgroep
 • Hanteert een helikopter view en stuurt op hoofdlijnen
 • Gewend om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen
 • Empathisch vermogen
 • Leeft en handelt vanuit een oecumenische levensbeschouwelijk visie

Specifieke competenties secretaris:

 • Vaardig in mondelinge en schriftelijke correspondentie
 • Punctueel en to-the-point

Specifieke competenties penningmeester:

 • Ervaring met boekhouden, administratie en opstellen jaarverslag
 • Ervaring met budgettering en controle
 • Ervaring met het (laten) verlonen van medewerkers

Contact

U kunt uw interesse voor de bestuursfunctie kenbaar maken bij info@kruispuntnijmegen.nl Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hans de Groot : 06 53 76 71 40.